BSE Fietsenmarkt is de plek om fietsen te kopen en verkopen. Dealer? Schrijf je nu in »

Algemene Voorwaarden BSE

Algemene Voorwaarden B.S.E. – Bicycle Service Europe

Door de Bicycle Service Europe website te gebruiken stemt u in met onze website voorwaarden. Omdat deze algemene voorwaarden van Bicycle Service Europe van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de website(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via deze website(s) aangeboden worden (hierna de Informatie genoemd).

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Bicycle Service Europe kan er echter niet voor instaan dat de informatie op de website op ieder moment volledig en juist is. Bicycle Service Europe aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de website, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bicycle Service Europe. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.
 
Links

Deze website bevat links naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacy is op deze andere websites niet van toepassing.
 
Berichten van derden

Onrechtmatig gebruik van de inhoud van deze website is strikt verboden. Berichten van derden op deze website weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van de eigenaar en/of beheerder. Door een bericht te plaatsen stemt u ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. Bicycle Service Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van deze website te verwijderen. Bicycle Service Europe is niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten. Bicycle Service Europe behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van bezoekers vrij te geven aan personen die stellen door berichtgeving van u te zijn benadeeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze verstrekking is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Bicycle Service Europe Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan Bicycle Service Europe verstrekt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is
Bij het gebruik van de website verbindt u uzelf er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang hebt.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda.
Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 1. Bicycle Service Europe draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Bicycle Service Europe niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 2.  Bicycle Service Europe staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 3.  Bicycle Service Europe is niet aansprakelijkheid voor schade:
   • Toegebracht door de website
   • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
   • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
   • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 4. Bicycle Service Europe gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Bicycle Service Europe behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Bicycle Service Europe behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Bicycle Service Europe niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. Bicycle Service Europe is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 8. Bicycle Service Europe behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 10. De gebruiker vrijwaart Bicycle Service Europe, de werknemers van Bicycle Service Europe, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders e.d. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Bicycle Service Europe en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen, die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé – doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bicycle Service Europe, tenzij anders overeengekomen.

Uw  gegevens  zijn strikt persoonlijk en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden
Deze gegevens worden opgeslagen in de database van B.S.E – Bicycle Service Europe

 

Existing User?

Register | Lost your password?